Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí

15.01.2014 12:00

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dokončí v prvním čtvrtletí roku 2014 významný projekt s názvem „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“. Řešení projektu je schváleno usnesením Vlády ČR a projekt je financován z OP LZZ. Výstupy z projektu jsou k dispozici na stránkách www.mmr.cz v sekci Regionální politika.


Globálním cílem projektu je posílit efektivnost výkonu územní veřejné správy zvýšením kvality koncepčního řízení obcí a zvýšením provázanosti a účinnosti nástrojů regionální politiky. Specifickými cíli projektu jsou:

 • zlepšit kvalitu řízení obcí prostřednictvím zavedení efektivního systému jejich plánování (dosáhnout většího rozšíření užívání plánovacích nástrojů, zlepšit práci s koncepčními dokumenty, zvýšit váhu a prestiž plánování);
 • poskytnout metodickou pomoc zejména malým obcím vytvořením softwarového nástroje s on-line přístupem pro podporu a usnadnění tvorby rozvojových koncepcí;
 • zvýšit transparentnost a otevřenost rozhodovacích procesů orgánů obcí aplikací koncepčních rozhodovacích nástrojů (zajistit dostupnost podkladů aktérům i veřejnosti, usnadnit elektronickou komunikaci, zveřejnění názorů a inspirací);
 • zefektivnit vzdělávání úředníků a volených zástupců územních samospráv v oblasti koncepčního řízení obcí realizací vzdělávacích kurzů, seminářů a konferencí a s využitím e-learningové podpory (vytvořit flexibilní a skladebné vzdělávací moduly, podpořit rozvoj dovedností, invence a výměny zkušeností).

V rámci uvedeného projektu byly m.j. realizovány následující stěžejní aktivity:

 • analýza podmínek, nástrojů a situace plánování obcí v ČR
 • vytvoření jednotné metodiky pro tvorbu rozvojových dokumentů obcí
 • transformace uvedené metodiky do elektronického systému, který bude zdarma přístupný pro všechny obce ČR
 • realizace série školení pro zástupce municipalit (celkem 22 školících dnů po celé ČR)

Odborným garantem a zpracovatelem metodické části je sdružení firem GaREP a e-Rozvoj.cz. Obě firmy se též významně podílí na obsahu elektronického systému.

Co projekt obcím přinese?

 1. obce budou mít k dispozici jednotnou obecně platnou metodiku pro tvorbu svých programů rozvoje,
 2. obce budou mít zdarma k dispozici softwarovou on-line webovou aplikaci, která výrazně zjednoduší vlastní zpracování programu rozvoje – tento software pomáhá při zpracování programu rozvoje obce jak obsahově, tak procesně,
 3. obce mohou okamžitě vzájemně sdílet příklady dobré praxe a učit se z dobrých příkladů jiných obcí,
 4. při dostatečně velkém zapojení obcí mohou být výstupy elektronického systému významným podkladem pro určování směrů krajské a národní regionální politiky.

Z povahy projektu lze předpokládat určitou míru závaznosti metodiky pro tvorbu programu rozvoje obce a je očekáváno zdůraznění existence programu rozvoje obce ve vztahu k budoucím minimálně státním a evropským dotacím pro obce a města.

V případě zájmu o informace, metodickou či zpracovatelskou podporu v rámci tvorby nebo aktualizace programu rozvoje obce pište na adresu info@rozvojobci.cz.

 

Zpracoval: Ing. Petr Ponikelský (e-mail: petr.ponikelsky@e-rozvoj.cz)

Vyhledávání

Kontakt

e-Rozvoj.cz, s.r.o. Ohrazenice 218
511 01
+420 737 291 735